“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.” ― Roy T. Bennett

Purpose Engineering

Purpose Engineerings affärsidé är att hjälpa värdedrivna företag och organisationer i växande att bygga processer och styrningsredskap för en hållbar verksamhet.

Det sker genom att hjälpa till att implementera rutiner, processer och verktyg för att transformera visionerna till konkret och effektiv verksamhet. Filosofin är att se det vardagspraktiska arbetet som yttersta bärare av organisationens idé och värderingar och utifrån det skapa konsekventa arbetsrutiner, ändamålsenliga IT-hjälpmedel, genomtänkta kommunikationsvägar med mera.

Tänket utgår från etablerade modeller för så kallad business process engineering men kombinerad med dagens kunskap om motivationsfaktorer och med skalan och fokus bytt från organisationens produkter och tjänster till dess värderingar och människor; från enbart ekonomisk hållbarhet till även social hållbarhet.

PE kan medverka i strategiskt arbete såväl som i utvecklingsarbete. PE kan även utföra utvalda eller löpande arbetsuppgifter i verksamheten och vara ett resurstillskott, innan nya rutiner och system helt integreras av organisationens egna resurser.

Claes Nordén

Verksamhetsuppföljning

• Datainsamling och sammanställning • Utvärderingar och analys

Styrelsearbete

• Utredning, förslag, presentationer • Beslutsunderlag, protokoll, rapporter

Ytterligare områden

• Försäljning och marknadsföring • Intern- och externkommunikation • Processstyrning • Kvalitetssäkring • IT-system

Ekonomistyrning och HR

• Nyckeltal och presentation • Budget och budgetuppföljning • Redovisningskontakter • Kunder och leverantörer • Faktureringsupplägg och -rutiner • Leverantörsupphandling, fakturakontroll • Anställningsavtal, försäkringar • Löneunderlag, personalregister
• Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedling, Kommun • Försäkringsbolag, Branschorganisationer
Visit us
Share This